Słowniczek audio

A

AC (ADULT CONTEMPORARY)

Odbiorcami tego formatu muzycznego, zawierającego największe przeboje z gatunków pop, rock (a nawet lekki dance) od lat 80-tych XX w. do czasów obecnych, są osoby w wieku 25-45 lat. Stacje formatu AC nie nadają mocnych, agresywnych brzmień typu heavy metal czy hip-hop, ani gatunków słuchanych głównie przez nastolatków, jak techno i dance, za to starają się prezentować szeroki wachlarz gatunków muzycznych w swoim obszarze. Radiostacje tego formatu starają się również pozostawać w kontakcie ze słuchaczami i „słuchać” ich głosu.

AFFINITY INDEX

Wskaźnik dopasowania rozgłośni do grupy docelowej, czyli: jak często osoby z naszego targetu, w porównaniu do całej populacji, wybierają naszą stację. Affinity Index oblicza się poprzez dzielenie dziennego lub tygodniowego zasięgu naszej stacji przez analogiczny zasięg ogółu słuchaczy – wskaźnik powyżej 100 oznacza lepsze dopasowanie badanej stacji w stosunku do słuchalności w populacji, a poniżej 100 – mniejsze. AI można również wykorzystać do badania poziomu przyciągania użytkowników konkretnej marki czy też kategorii produktowej przez stację, poprzez odniesienie średniej słuchalności do słuchalności wśród osób używających tego brandu lub kategorii.

ALTERNATIVE RADIO

Stacje radiowe w tym formacie kierują swoją ofertę do osób w przedziale wiekowym 25-40 lat, głównie mieszkańców miast, otwartych, ambitny ciekawych świata i ambitnych, oczekujących czegoś więcej, niż oferuje mainstream. Starają się wyróżniać nie tylko muzyką, grając szeroko pojętą alternatywę: od wszelkich gatunków rocka po niszowe odmiany elektroniki i muzyki klubowej, ale i pozostałymi składowymi programu: niesztampowymi prowadzącymi, akcjami specjalnymi, audycjami, etc.

ANALIZA POST BUY

Analiza i ocena kampanii reklamowej po jej zakończeniu – badanie skuteczności, zgodności z założeniami z briefu, realizacji emisji zgodnie z mediaplanem.

AUDYCJA RADIOWA

Samodzielny wycinek programu radiowego, stanowiący odrębną całość ze względu na treść, autorstwo przekazu lub przeznaczenie.

AUDYTORIUM ŚREDNIEGO KWADRANSA – AQH - RATING

Audytorium średniego kwadransa (AQH) dla stacji jest równe sumie zasięgów stacji w kwadransach zawierających się w zdefiniowanym odcinku czasu, podzielonej przez liczbę kwadransów zawierających się w tym odcinku czasu. AQH może być liczony dla doby lub krótszego dowolnie zdefiniowanego przedziału czasu.

Audytorium średniego kwadransa (AQH) dla grupy stacji jest równe sumie zasięgów grupy stacji w kwadransach zawierających się w zdefiniowanym odcinku czasu, podzielonej przez liczbę kwadransów zawierających się w tym odcinku czasu.

B

BADANIA MUZYCZNE

Cykliczne badania upodobań muzycznych słuchaczy rozgłośni radiowych, mające na celu opisanie ich zmieniających się preferencji. Respondenci, rekrutujący się najczęściej z grup targetowych danej stacji, odsłuchują zarówno najnowsze hity (które jeszcze nie pojawiły się na antenie) jak i te będące już częścią playlisty (w tym przypadku wynik badania decyduje o tym, jak często będą emitowane).

BREAK TIME

Software francuskiej firmy Peak Time, który służy do planowania kampanii reklamowych i optymalizacji jej wskaźników. Z oprogramowania tego korzysta min. Grupa Radiowa Agory.

BROKER RADIOWY

Pośrednik w zakupie i sprzedaży czasu antenowego w radiu. Firmy brokerskie zajmują się także kompleksowym doradztwem, śledzą dla Klientów poczynania ich konkurencji, dostarczają badań z zakresu słuchalności w grupie targetowej Klienta. Najwięksi polscy brokerzy radiowi to m.in. Doradztwo Mediowe (Tandem Media), RRM, Grupa RMF.

C

CAPI (COMPUTER ASSISTED PERSONAL INTERVIEW)

Badanie rynku prowadzone metodą wywiadu osobistego, w trakcie którego ankieter zapisuje odpowiedzi na urządzeniu mobilnym (laptop, tablet).

CATI (COMPUTER ASSISTED TELEPHONE INTERVIEW)

Ilościowe telefoniczne badanie rynku wspomagane komputerowo. Ankieter, używając specjalnego programu, przeprowadza z respondentem rozmowę telefoniczną, w trakcie której odpowiedzi zapisuje w komputerowym skrypcie. Program ułatwia prowadzenie badania, umożliwia np. filtrowanie pytań lub losowanie, w jakiej kolejności ankieter odczytywał będzie badane kwestie. Grupę respondentów do badania tworzy się poprzez losowanie z istniejącej bazy danych, lub poprzez losowe generowanie numerów telefonów (RDD – Random Digit Dial). Dzięki temu że program umożliwia błyskawiczną analizę uzyskiwanych odpowiedzi, badanie CATI cechuje szybki czas realizacji oraz stosunkowo nieduży koszt.

CHR (CONTEMPORARY HIT RADIO)

Jeden z najczęściej stosowanych przez stacje radiowe formatów muzycznych, kierowany do stosunkowo młodej grupy odbiorców (15-35 lat) Rozgłośnie CHR nadają najnowsze hity muzyki rozrywkowej różnych gatunków. Stacje w tym formacie, dzięki częstej emisji wybranych utworów, odgrywają dużą rolę w lansowaniu nowych hitów i kreowaniu trendów. Jednocześnie, współpracując z wytwórniami muzycznymi i układając z nimi playlisty, bazujące na sprawdzonych schematach, powodują ujednolicenie oferty muzycznej.

CPP (COST PER POINT)

Koszt dotarcia do 1% grupy docelowej w kampanii reklamowej. Uzyskuje się go dzieląc cenę kampanii przez ilość GRP. Stosuje się 2 wielkości: CPP Brutto (koszty cennikowe) oraz Net (po rabatach).

CPT (COST PER THOUSAND)

Koszt dotarcia do tysiąca odbiorców z grupy docelowej. Uzyskuje się go poprzez podzielenie kosztu reklamy (brutto lub netto) przez jej zasięg całkowity w tysiącach i pomnożony przez 1000.

CZĘSTOTLIWOŚĆ EFEKTYWNA (EFFECTIVE FREQUENCY)

Wskaźnik określający, ile kontaktów z reklamą jest koniecznych, by jej przekaz był efektywny (czyli, poza wysłuchaniem, by komunikat został przez odbiorcę zrozumiany i zapamiętany). Zakłada się najczęściej, że w przypadku radia, potrzebne są co najmniej 3 kontakty z reklamą (w praktyce częstotliwość efektywną określa się oddzielnie dla każdej kampanii).

CZĘSTOTLIWOŚĆ KAMPANII (FREQUENCY; OPPORTUNITY TO HEAR)

Średnia liczba wysłuchania danej reklamy przez pojedynczą osobę z grupy docelowej w czasie trwania kampanii. Frequency oblicza się poprzez podzielenie GRP przez zasięg całkowity.

D

DAR (DAY AFTER RECALL)

Technika badawcza, którą realizowane jest badanie słuchalności stacji radiowych w Polsce. Pytania dotyczą znajomości stacji (spontanicznej i wspomaganej), słuchanych stacji w ciągu ostatniego tygodnia i poprzedniego dnia. Ankieter, w trakcie wywiadu, zadaje szereg szczegółowych pytań na temat aktywności respondenta w dniu poprzedzającym badanie. W czasie badania powstaje również rys demograficzny, socjograficzny i psychograficzny respondentów, dzięki czemu można przeprowadzać analizy słuchalności danej stacji dla zdefiniowanej grupy celowej.

DIARY (DZIENNICZEK)

Technika badawcza opierająca się na codziennym wypełnianiu przez respondentów „dzienniczków” – czyli ankiet, w których odnotowują swoje codzienne zachowania konsumenckie – słuchanie radia, korzystanie z innych mediów itp. Wykorzystuje się ją jako badanie uzupełniające dla metody DAR w badaniu RadioTrack (badanie audytorium radiowego), umożliwia obserwację przepływu słuchaczy między stacjami w czasie.

DJ

Inaczej prezenter radiowy. DJ z reguły prowadzi to samo pasmo w ramach ramówki (np. pasmo poranne, biurowe, popołudniowe) Jego głównym zadaniem jest kontakt ze słuchaczami w ramach wejść antenowych – zagadywanie, rozmowy telefoniczne, zapowiedzi utworów, prowadzenie konkursów.

F

FM (FREQUENCY MODULATION)

FM Frequency Modulation (modulacja częstotliwości) kodowanie informacji w fali nośnej przez zmiany jej chwilowej częstotliwości w zależności od sygnału wejściowego, tj. jej modulację*
(* źródło: Wikipedia)

FORMAT MUZYCZNY

Rodzaj muzyki prezentowany na antenie stacji radiowej, dostosowany do upodobań zakładanej grupy docelowej. Najczęstsze formaty muzyczne to: Adult Contemporary (AC), Contemporary Hit Radio (CHR) oraz stacje nadające jeden gatunek np. Classic Rock, Smooth Jazz czy Classical Music.

G

GOLD/GOLDEN OLDIES

Format muzyczny nadający największe przeboje od lat 60. do 90. XX w. Stacje nadające takie „złote przeboje” koncentrują się wyłącznie na nich, rezygnując z najnowszych hitów.

GRP (GROSS RATING POINT)

Zwany inaczej miarą intensywności lub siły kampanii, parametr ten jest iloczynem zasięgu całkowitego kampanii i jej częstotliwości.

GRUPA DOCELOWA (TARGET GROUP, TG)

Wyodrębniona pod względem wieku, płci, wykształcenia, zamieszkania, wykonywanego zawodu i innych kryteriów (np. użytkownicy danej kategorii produktów) część populacji, do której kierowany jest produkt, kampania radiowa, czy też np. stacja radiowa.

H

HOOKI

Krótkie (7-10-sekundowe, w przypadku muzyki klasycznej 20-sekundowe), charakterystyczne dla danego utworu fragmenty piosenek, które prezentuje się respondentom w czasie badań preferencji muzycznych.

HOT AC (HOT ADULT CONTEMPORARY)

Format muzyczny będący odmianą AC – głównie utwory z lat 90. i największe współczesne przeboje. Format kierowany do tzw. „młodych dorosłych”, tj. osób w wieku 25-40.

I

IMAGE ID

Dźwiękowe „logo” rozgłośni – motyw muzyczny wybrany dla danej stacji, czasami zawiera jej nazwę, częstotliwość, na jakiej nadaje lub slogan.

INTRO

Inaczej „przedstawienie się” lub „wprowadzenie” – krótki, kilkudziesięciosekundowy fragment piosenki (najczęściej instrumentalna część), na którego tle DJ’e prezentują informacje np. na temat wykonawcy, podają bieżącą godzinę lub przypominają, jakiej stacji słuchacz w danym momencie słucha.

J

JINGIEL RADIOWY

Wpadający w ucho, słowno-muzyczny identyfikator stacji, zawierający jej nazwę, slogan i częstotliwość, pełniący rolę przerywnika pomiędzy piosenkami, audycjami itp. Jingiel to także motyw dźwiękowy zapowiadający serwisy informacyjne, sportowe, drogowe itp., wstęp do nowego bloku programowego, konkursu, audycji itp.

K

KAMPANIA REKLAMOWA

Całość zaplanowanych działań reklamowych, obejmujących wybrane media, których celem jest trafienie z określonym komunikatem do zdefiniowanej wcześniej grupy docelowej. Celem kampanii reklamowej może być wzrost sprzedaży reklamowanego produktu bądź usługi, ale też zaistnienie w świadomości konsumenta, zmiana, utrzymanie lub poprawa wizerunku, wejście produktu lub marki na rynek itp. Kampanie reklamowe mogą odbywać się w jednym, wybranym medium, jak i korzystać z efektu synergii, jaki można uzyskać poprzez obecność z przekazem w wielu mediach równocześnie.

Kampanią od strony pomysłu i realizacji zajmuje się agencja reklamowa, a umieszczeniem jej w mediach dom mediowy.
Kampanię „rozlicza” się na podstawie parametrów – zasięgu całkowitego czy zasięgu efektywnego, ale też na podstawie „twardych” danych – np. wzrostu sprzedaży. Po kampanii można również przeprowadzić badania, które mogą wskazać, czy dokonały się zmiany w percepcji marki, jej świadomości itp.

KOMITET BADAŃ RADIOWYCH (KBR)

Porozumienie największych grup radiowych w Polsce (Grupa RMF, Grupa Radiowa Agory, Eurozet i TIME S.A.), celem stworzenia wiarygodnego i miarodajnego narzędzia do badania rynku radiowego w Polsce. RadioTrack, realizowany przez Millward Brown/SMG KRC, jest największym tego typu badaniem w kraju.
KBR, poza nadzorem nad badaniem, dostarcza także informacji o trendach na światowych rynkach i możliwości ich adaptacji w Polsce.
Obserwatorami prac KBR z głosem doradczym są także Polskie Radio oraz Audytorium 17.

KONCESJA RADIOWA

Zezwolenie w postaci decyzji administracyjnej na rozpowszechnianie programów radiowych/telewizyjnych, nadawane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Dokument koncesyjny precyzyjnie określa warunki nadawania programu i jest wydawany na czas określony: od 3 do 7 lat. KRRiT dysponuje trzema rodzajami koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego: ogólnopolskie, ponadregionalne lub regionalne.

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI (KRRIT)

Konstytucyjny organ państwowy powołany i działający na podstawie Ustawy o Radiofonii i Telewizji z 1992 roku. Zgodnie z Konstytucją z 1997 r. ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, ponadto w jej gestii leży nadawanie koncesji na rozpowszechnianie programów, określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców, wyznaczanie polityki państwa w dziedzinie rafiofonii i telewizji.

L

LICZBA WEJŚĆ

Suma emisji spotu reklamowego zaplanowanych w określonym czasie, obliczona zgodnie z mediaplanem.

LINER

Krótkie hasło lub zdanie, wypowiadane co jakiś czas przez prezentera, najczęściej w trakcie intro lub w czasie między nagraniem a reklamami.

M

MORNING SHOW (PORANEK)

Poranek, czyli program radiowy emitowany cyklicznie rano, najczęściej między 6.00 a 9.00-10.00. Poranki, prowadzone najczęściej przez tych samych prowadzących, w luźnym, nieformalnym stylu, wyróżniają się dużą dawką informacji, które mogą zainteresować szykujących się do wyjścia z domu słuchaczy: wiadomości z kraju i ze świata, prognozy pogody i informacji drogowych.

N

NEWS & TALK RADIO

Format radiowy nastawiony na słowo: rzetelne wiadomości, emitowane przeważnie co kwadrans oraz audycje publicystyczne, tematyczne i reportaże. Muzyka w radio w tym formacie stanowi najczęściej nie więcej niż 10%. Radio kierowane do słuchaczy dojrzalszych, od 30 roku życia.

NEWSROOM

Tradycyjnie pomieszczenie, ale też dział redakcji, w którym przygotowuje się i wydaje wiadomości, prognozy pogody, informacje drogowe i pozostałe serwisy specjalistyczne.

O

OUTRO

Charakterystyczne zakończenie piosenki w postaci np. długiego wyciszenia, w radio pełniące taką samą rolę jak intro.

P

PANEL DZIENNICZKOWY

patrz Diary (Dzienniczek)

PASMO MUZYCZNE

Cykl następujących jeden po drugim muzycznych programów radiowych.

PLAYLISTA

Przygotowany do emisji pakiet starannie ułożonych utworów – często na podstawie badań preferencji muzycznych słuchaczy. Może zawierać np.: power play, utwory bieżące (currents – mające swoją premierę w ostatnim roku), nowe piosenki (newcomers) oraz hity z ostatnich dziesięcioleci (golds).

POWER PLAY

Utwór na liście nagrań radiostacji, który jest wyjątkowo promowany, poprzez kilkukrotną emisję w ciągu dnia. Czasami poprzedza się go specjalnym jinglem, który ma za zadanie zwrócenie szczególnej uwagi słuchaczy na tę piosenkę.

PROGRAM

Ustalona przez jednego nadawcę, rozpowszechniana lista audycji radiowych, bloków reklamowych, i innych przekazów.

PROMOS (ZAJAWKA PROGRAMOWA)

Promos jest to nagranie dźwiękowe promujące stację radiową. Jest to również forma, w której nagłaśniane są ważne wydarzenia kulturalne lub rozrywkowe, wykorzystywany jest również do nagłośnienia wydarzeń antenowych i pozaantenowych, a także konkursów, programów czy pasm antenowych.

R

RADIO

Środek masowego przekazu, umożliwiający zarówno transmisję (stacja radiowa), jak i przekaz (odbiorniki radiowe). Dźwięk radiowy przekazywany jest przy pomocy fal elektromagnetycznych, za jego twórcę uważa się Guglielmo Marconiego, który jako pierwszy zajął się przesyłaniem i odbiorem fal radiowych
Radiostacja jest podmiotem tworzącym i organizującym przekazy radiowe.
Początkowo radio służyło do przekazów zapisanych alfabetem Morse’a, następnie przekazywało dźwięk. W dzisiejszych czasach funkcjonuje również radio internetowe, którego powstanie datuje się na 1993 rok.
Do słuchania radia niezbędny jest radioodbiornik, dzięki któremu odbieramy i słuchamy przekazu.

RADIO TRACK

Przeprowadzane przez Millward Brown, na zlecenie Komitetu Badań Radiowych (czyli przedstawicieli głównych polskich grup radiowych – Grupy RMF, Eurozetu, Grupy radiowej Agory oraz TIME S.A.) badanie słuchalności, z którego wyników korzysta większość rozgłośni radiowych, brokerzy oraz domy mediowe. Badanie bierze pod uwagę wszystkie polskie radiostacje, działające na postawie koncesji. Biorący w nim udział respondenci są pytani o słuchanie stacji, będących w zasięgu ich miejsca zamieszkania.
Radio Track jest prowadzony w sposób ciągły – przez cały rok, dzień po dniu. Badanie jest prowadzone przez telefon, zarówno z respondentami dostępnymi przez telefon stacjonarny jak i komórkowy. W trakcie wywiadu ustalane są fakty z dnia poprzedniego – Day After Recall. Próba liczy 7000 osób miesięcznie i składa się z części ogólnopolskiej reprezentatywnej dla populacji Polski oraz nadreprezentacji miejskich zlokalizowanych w większości ośrodków radiofonii lokalnej.

RADIOFONIA

System przekazywania i rozpowszechniania programów radiowych.

RADIOODBIORNIK

Urządenie służące do odbioru programów radiowych.

RADIOWY SPOT REKLAMOWY

Podstawowa forma reklamy radiowej. Jest to krótki, zazwyczaj 30-sekundowy, materiał reklamowy emitowany w przerwach między audycjami albo w ich trakcie (przerywający je). Spoty nadawane są w ramach bloków reklamowych. Emisja spotów reklamowych jest jednym z głównych źródeł utrzymania prywatnych stacji radiowych oraz stanowi pokaźne źródło dochodów radiofonii publicznych.
Radiowy spot reklamowy składa się z trzech podstawowych części:
wprowadzenia, które ma przyciągnąć uwagę odbiorcy: efektu dźwiękowego, intrygującego pytania, sygnalizacji nazwy produktu bądź jego podstawowej cechy;
rozwinięcia: przedstawienia korzyści (najlepiej tylko jednej, najważniejszej), jakie płyną z zakupu danego towaru lub usługi, ewentualnie strat poniesionych przez odbiorcę, w przypadku, gdy go nie kupi; zakończenia, zapraszającego do dokonania zakupu: zawiera główne argumenty przekonujące do zakupu oraz informacje, jak go dokonać.
Ze względu na brak efektów wizualnych, radiowy spot reklamowy koncentruje się na wrażeniach słuchowych i na oryginalnym sposobie przekazu. Stara się w pełni wykorzystać percepcję słuchową odbiorców. Odwołuje się do stanu emocjonalnego słuchaczy i ich wyobraźni.
Ważny staje się tu odpowiedni dobór lektorów o charakterystycznych głosach (np. wykorzystanie głosu znanego aktora). Obok odpowiedniego lektora ważne są również muzyka i efekty dźwiękowe. Wykorzystuje się tu piosenki reklamowe, chwytliwe slogany oraz wielokrotnie powtarzane jingle, które przyczyniają się do zapamiętywania marki reklamowanego produktu.
Radiowy spot reklamowy musi być czytelny i wyrazisty. Ma skupiać uwagę słuchacza. Powinien być łatwy do zapamiętania, z jak najczęściej powtarzaną nazwą reklamowanego produktu w ciągu ostatnich 10 sekund. Ma przekazywać nieskomplikowane i nie nazbyt szczegółowe treści, nakłaniające odbiorcę do szybkiego działania.
(źródło: Wikipedia)

RAMÓWKA

Popularne określenie układu programu radiowego, ogólny schemat programu, zbiór regularnie nadawanych audycji radiowych. Ramówka wyznacza plan emisji programowej stacji radiowych w różnych przedziałach czasu. Wyróżnić należy: ramówki sezonowe, ramówki tygodniowe, ramówki dzienne oraz ramówki okazjonalne.
(źródło: Wikipedia)

RDS (RADIO DATA SYSTEM)

Standard Europejskiej Unii Nadawców (EBU) służący do wysyłania cyfrowych informacji za pośrednictwem konwencjonalnej emisji UKFFM. W systemie tym wykorzystywana jest podnośna (57 kHz) modulowana informacją cyfrową, która pozwala na wydzielanie strumienia danych o przepustowości 1187,5 bps przez przystosowane radioodbiorniki i dostarczenie dodatkowych informacji, zwiększając tym samym jakość odbioru i strojenia. Format przesyłu danych wykorzystuje mechanizm korekcji błędów. Wszystkie dane mogą zmieniać się w trakcie emisji programu.
(źródło: Wikipedia)

REKLAMA RADIOWA

Forma reklamy, która wykorzystuje radio w celu dotarcia do potencjalnego klienta. Reklama radiowa ma zróżnicowany zasięg. Może być bowiem nadawana przez stacje lokalne, regionalne, ogólnokrajowe. Ponieważ radio jest bardzo popularnym środkiem komunikacji, a audycje radiowe są z reguły adresowane do wybranych segmentów rynku (określonych grup słuchaczy), ułatwia to kierowanie reklamy do właściwych odbiorców. Zaletą radia jest fakt, iż można go słuchać praktycznie wszędzie: w pracy, w czasie podróży, a koszt reklamy radiowej jest stosunkowo niski. Reklama radiowa charakteryzuje się również prostotą, łatwością i szybkością przygotowania haseł. Reklama radiowa zaczęła się rozwijać w latach 20. XX wieku Jej historia zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, kilka lat później pojawiła się w Polsce. 3 maja 1927 roku na antenie rozgłośni poznańskiej (istniejącej do dziś pod nazwą Radio Merkury) odbyła się pierwsza emisja reklamy radiowej, natomiast pionierem światowym została amerykańska stacja Wind & Earth & Air & Fire w roku 1922.
Z danych Millward Brown wynika, że obecnie w Polsce radia słucha codziennie ok. 75% Polaków w wieku 15–75 lat, średni czas słuchania radia w dni powszednie wynosi niemal pięć godzin, natomiast w weekendy ponad cztery godziny. W reklamie radiowej wykorzystuje się: jingle – czyli krótkie, kilkunastosekundowe melodie lub piosenki, rozmowy sponsorowane – polegające na udzielaniu krótkich wywiadów radiowych na ściśle określony
temat, konkursy dla słuchaczy – w których reklamodawca finansuje nagrody.
Podstawową formą reklamy są radiowe spoty reklamowe.
(źródło: Wikipedia)

ROTACJA

Hierarchia emisji poszczególnych utworów, tworzona w ramach playlisty. Rotację stosuje się, by uniknąć zbyt częstych powtórzeń i sąsiadowania ze sobą utworów. Np. w formacie AC rozróżnia się intensywną rotację (heavy rotation), w ramach której utwory mogą powtarzać się co dwie i pół godziny, oraz rotację spokojną (light rotation), w której utwór może być powtarzany nie częściej niż co 6 godzin.

ROZSZYCIE/ROZSZCZEPIANIE PROGRAMOWE

Jednoczesna emisja wielu lokalnych pasm na poszczególnych regionalnych częstotliwościach jednej radiostacji, w miejsce jednej, ogólnopolskiej audycji, która zostaje na ten czas przerwana. Lokalne audycje najczęściej zawierają regionalne informacje (newsowe, pogodowe, kulturalne itp.), ale także bloki reklamowe.

S

SOFT AC

Format muzyczny radiostacji, specjalizujący się w łagodnych, stonowanych utworach zarówno z ostatnich lat jak i starszych.

SPONSORING

Finansowanie, w formie pośredniej lub bezpośredniej, powstawania i/lub emisji programu czy wydarzenia, przez jednostkę inną niż jej nadawca lub producent. Sponsoring jest jednym ze sposobów promocji nazwy, wizerunku, loga, towaru lub usługi firmy. Może być to narzędzie bardzo skuteczne, dzięki możliwości zaistnienia przy wydarzeniu, konkursie lub programie o dużym prestiżu, daje również możliwość świadomego kształtowania wizerunku firmy czy marki poprzez obecność przy audycjach o charakterze pokrewnym danej marce: rozrywkowym, kulturalnym, muzycznym itp., kierowanych do pożądanej grupy docelowej. Sponsoring jest narzędziem stosunkowo niedrogim, jednak kluczowa jest tu długoterminowość działań. Najlepsze rezultaty można osiągnąć, łącząc go z marketingiem tradycyjnym.

STACJA LOKALNA

Stacja emitująca program na rynku lokalnym, o zasięgu technicznym najczęściej nie większym, niż jedno miasto i jego otoczenie.

STACJA OGÓLNOPOLSKA

Rozgłośnia radiowa pokrywająca swym zasięgiem prawie całą powierzchnię Polski, docierająca ze swym przekazem do większości mieszkańców kraju.

ŚREDNI CZAS SŁUCHANIA

Średni czas słuchania stacji (zestawu stacji) w odcinku czasu jest równy średniemu czasowi słuchania stacji (wszystkich stacji z zestawu) przypadającemu na osobę, która w odcinku czasu przynajmniej raz słuchała stacji (co najmniej jednej stacji z zestawu). Jeśli osoba słuchała w jednym kwadransie więcej niż jednej stacji, to czas słuchania każdej z tych stacji jest równy ilorazowi 15 minut przez liczbę słuchanych stacji.
(źródło: Soft Raport Explorer)

T

TGI – TARGET GROUP INDEX

Badanie opracowane w 1969 roku, w Polsce prowadzone przez Kantar Millward Brown, którego zadaniem jest opis i porównywanie grup celowych poprzez cechy demograficzne (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, status materialny itp.) czy sposób konsumpcji oraz gromadzenie informacji na temat produktów i usług nabywanych przez ankietowanych oraz użytkowanych przez nich mediów. Jest to badanie prowadzone ciągle, przez cały rok, w modułach comiesięcznych, na respondentach w wieku od 15 do 75 roku życia.

TRAFFIC

Informacje dla kierowców dotyczące korków ulicznych.
Również dział wewnętrzny stacji, zajmujący się emisją spotów radiowych zgodnie z mediaplanem uzgodnionym z klientem.

TRAILER (ZWIASTUN)

Zapowiedź programu czy audycji, wykorzystująca jego fragmenty, mająca za zadanie zachęcenie do jego obejrzenia/wysłuchania.

U

UDZIAŁ STACJI RADIOWEJ W CZASIE SŁUCHANIA RADIA OGÓŁEM

Udział stacji radiowej (zestawu stacji) R w czasie słuchania radia ogółem w odcinku czasu T odpowiada proporcji między całkowitym czasem słuchania stacji (wszystkich stacji z zestawu) R w odcinku czasu T a całkowitym czasem słuchania wszystkich stacji w odcinku czasu T wyrażonej w procentach. Jeśli osoba słuchała w jednym kwadransie więcej niż jednej stacji, to czas słuchania każdej z tych stacji jest równy ilorazowi 15 minut przez liczbę słuchanych stacji.
(źródło: Soft Raport Explorer)

W

WSKAZANIE SPONSORSKIE

Jingiel, o maksymalnej długości 8 sekund, z informacją o sponsorze danego programu: nazwą producenta lub marki, zastrzeżonym znakiem towarowym lub innym oznaczeniem charakteryzującym daną firmę (np. logo dźwiękowe), emitowany na początku i na końcu sponsorowanej audycji, może być także dołączony do jej zapowiedzi.
Jednorazowe wskazanie sponsora może być emitowane nie dłużej niż 8 sekund w przypadku jednego sponsora, 16 sekund — w przypadku dwóch sponsorów i 24 sekundy — w innych przypadkach.
Wskazanie sponsora nie może zawierać fragmentów dźwiękowych lub wizualnych przekazu reklamowego pochodzącego od sponsora, z którymi sponsor jest kojarzony, a które mogłyby utrudnić odróżnienie wskazania sponsora od przekazu reklamowego.
Wskazanie sponsora powinno zawierać słowo lub wyraz „sponsor” w odpowiednim przypadku i liczbie oraz czytelne wskazanie sponsorowanej audycji.

Z

ZASIĘG (%)

Suma osób, które co najmniej jednokrotnie spotkały się z reklamą, przedstawia się ją jako procent grupy celowej. Zasięg 1+ czyli zasięg całkowity – % grupy celowej, który przynajmniej jednokrotnie, w czasie kampanii, spotkał się z reklamą. Zasięg 5+ czyli zasięg efektywny – % grupy celowej, który spotkał się z reklamą wystarczającą dla jej zapamiętania ilość razy (w tym przypadku co najmniej pięciokrotnie). Czasami zasięg efektywny może być mniejszy np. 3+ (w przypadku komunikacji mocno zapadającej w pamięć np. szokującej) lub większy np. 6+, gdy komunikat zawarty w reklamie jest bardziej skomplikowany, trudniejszy.

ZASIĘG DZIENNY

Liczba badanych osób, które w ciągu dnia poprzedzającego badanie słuchały danej rozgłośni przez co najmniej 15 minut.

ZASIĘG TYGODNIOWY

Liczba badanych osób, które w ciągu tygodnia przed badaniem słuchały danej rozgłośni przez co najmniej 15 minut.

ZNAJOMOŚĆ SPONTANICZNA STACJI RADIOWYCH

Liczba respondentów, którzy spontanicznie (czyli bez wspomagania – podawania przez ankietera listy nazw rozgłośni) wymieniają nazwy, deklarując w ten sposób znajomość radiostacji (przynajmniej jednej z zestawu).

ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA STACJI RADIOWYCH

Liczba respondentów, którzy deklarują znajomość stacji po odczytaniu jej nazwy przez ankietera.